top of page

הסכם רישיון שימוש- מערכת Admonis

הגדרות:
במסמך זה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:
"התוכנה"-  תוכנת Admonis, לרבות כל מרכיביה, מודולים ויישומים, אשר פותחה ע"י החברה ומהווה כלי לניהול  פעילות מסחר אלקטרוני .
"החברה"- אדמוניס איקומרס בע"מ ח.פ. 515987683 מרחוב שחם 30 , פתח תקווה
"המשתמש"-  כל גורם המשתמש בתוכנה, לרבות מנוי וכן כל מי מטעמו של המשתמש.
"אתר האינטרנט" אתר האינטרנט המצוי בבעלות החברה הנושא את הכתובת www.admonis.co.il
"שרות לקוחות" שרות לקוחות החברה פועל בימים א'-ה' ובימי שישי וערבי חג בשעות העבודה המקובלות.
1.שימוש בתוכנה
1.1.החברה מעניקה בזאת ללקוח רישיון שימוש בתוכנה בכפוף לתנאי הסכם זה כל עוד התשלומים החודשיים מתבצעים כסדרם עלי די הלקוח ("תקופת הרישיון"). בתום תקופת הרישיון לא תהיה ללקוח זכות כלשהי בתוכנה.

 1.2.רישיון לשימוש בתוכנה בהתאם להסכם זה הינו בלתי בלעדי, בלתי ניתן להעברה ומתיר למשתמש לעשות שימוש על ידי מספר משתמשים אשר הוסכם בין הצדדים בכתב, במועד אישור העסקה בלבד.
1.3.רישיון השימוש יינתן למשתמש תמורת תשלום ובכפוף להרשאה המפורטת בהסכם להלן.
1.4.מוסכם כי התשלום עבור רישיון השימוש כאמור בהסכם, אינו כולל פיתוחים ו/או שיפורים מקומיים ספציפיים למשתמש אשר בגינם יכול לחול תשלום נפרד.
1.5.המשתמש הינו האחראי הבלעדי על מסירת המידע הדרוש, ככל שדרוש לשימוש בתוכנה ובמידה שגילה המשתמש כי נמסר ו/או נקלט בשגגה מידע שגוי בחברה ו/או בתוכנה, על המשתמש להודיע על כך לחברה, לאלתר, ולוודא שהמידע השגוי עודכן.
1.6.לחברה הזכות שלא לאשר התקשרות עם משתמש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר למשתמש להירשם כמנוי, וכן שלא להתיר למשתמש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש בתוכנה, כולה או חלקה, ו/או לחסום משתמש ו/או לבטל מנוי והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה בתוכנה ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים ברישיון ו/או אי תשלום במקום שנדרש, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי דין ו/או הסכם. לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש בתוכנה עולה לכדי הפרת האמור ברישיון זה ו/או בכל הסכם ו/או דין, והחברה מתחייבת להפעיל שיקול דעת זה בתום לב ובהגינות.
1.7.גיבוי נתוני המשתמש המצויים בתוכנה מתבצע בכל יום בשעה 00:00, ומשחזר את הנתונים נכון למועד זה ועד 3 ימים אחורה.
2.קניין רוחני
2.1.התוכנה, לרבות כל פיתוח של התוכנה או יישום שנעשו או נוספו לתוכנה בהתאם לדרישת ואיפיון הלקוח, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ויישארו בבעלות החברה בכל מקרה. התוכנה מכילה חומרים ותכנים אשר מוגנים תחת זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני נוספות בהתאם לחוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות בהן מדינת ישראל חברה.
2.2.זכויות הלקוח בתוכנה הם לשימוש בלבד בתקופת השירות על פי תנאי הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור הבעלות במידע שיוזן על-ידי הלקוח באמצעות התוכנה במשך תקופת הרישיון הינה של הלקוח.
2.3. המשתמש מודע לכך כי התוכנה וכל הזכויות בה, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, על כל גרסאותיה ו/או מהדורותיה הקיימות כיום וכפי שתהיינה מעת לעת לרבות ובמיוחד גרסאות חדשות ו/או משודרגות שלה ועל כל העתקיה, על החומרים המצורפים לה ו/או שיצורפו לה, הינה ותישאר בבעלות מלאה ובלעדית של החברה.
2.4.הרישיון המוענק על ידי הסכם זה מקנה למשתמש הזכות להשתמש בתוכנה בהתאם לתנאי הסכם זה, אשר אינו מהווה מכר של התוכנה המקורית ו/או קוד התוכנה. הסכם זה אינו מעניק למשתמש כל זכות לסימני מסחר של החברה.
2.5.במסגרת הרישיון אשר ניתן למשתמש, המשתמש אינו רשאי לבצע ו/או להרשות לאחר לבצע את המפורט להלן: (א) לתת לצדדים שלישיים ליהנות משימוש בתוכנה ו/או בשירותים, ובין היתר, להשכיר או לתת רישיון-משנה, להעביר זכויות, להשאיל, לשווק, להעלות את התוכנה לרשת האינטרנט, למכור לצד שלישי או להפיץ את התוכנה או חומרים ו/או שירותים הקשורים לה או חלקים מהם בכל דרך שהיא; (ב) להעתיק או לשכפל את התוכנה בשלמותה או בחלקה; (ג) להשתמש במידע הנמצא בתוכנה המהווה סוד מסחרי, לפתח תוכנה אחרת אשר תתממשק עם התוכנה; (ד) לשנות, לתרגם או ליצור יצירות נגזרות של התוכנה או חלקים מי מהן; (ה) לעקוף חסמים טכניים בתוכנה, להשתמש בכלי המאפשר שימוש במאפיינים ו/או פונקציות אשר אחרת אינם ניתנים להפעלה בתוכנה, לבצע הנדסה לאחור של התוכנה; (ו) להסיר, לשנות או להסתיר התראות או הודעות לגבי שמירת זכויות לסודיות ו/או זכויות קניין של החברה או של המורשים להעניק רישיונות מטעמה, ובכלל זה התראות לגבי זכויות יוצרים, הקיימות בתוכנה או באיזה מן העותקים של התוכנה; (ז) לבצע או לנסות לבצע כל פעולה אשר תפריע לפעולה תקינה של התוכנה ו/או השירותים המסופקים, תמנע גישה לשימוש בתוכנה או בשירותים על ידי לקוחות אחרים וכלל לקוחות החברה; (ח) להשתמש בתוכנה באופן שונה מן המותר תחת סעיף זה.
2.6.רישיון זה הנו הרישיון המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים, ההצהרות, הזכויות והכוונות הכלולות ברישיון זה כל תנאי או מצג נוסף, בעל פה, בכתב או בדרך אחרת.

3.דמי מנוי ורישום

3.1.בתמורה להרשאת השימוש בתוכנה כאמור לעיל, ישלם המשתמש לחברה סכום חודשי, על פי תנאי החבילה, בתוספת מע"מ.
3.2.המשתמש יהיה רשאי להזמין מהספק מעת לעת לפי צרכיו שירותי פיתוח תוכנה של התאמות ושינויים ו/או שירותים נוספים המוצעים, וזאת בכפוף להצעת מחיר בהתאם לבקשת המשתמש עבור כל שירות.
3.3.במסגרת רישיון השימוש המשתמש זכאי לקבל גישה לסרטוני הדרכה וכן תמיכה באמצעות פתיחת קריאות שירות בתוכנה ויקבל מענה בשעות הפעילות של החברה: א-ה בין השעות 9:00-17:00 (למעט ערבי חג וחג). כל תמיכה נוספת, טלפונית ו\או פרונטלית תחויב בתשלום נוסף לפי מחירון השירותים של החברה. 
3.4.כל חשבון שיקבל המשתמש מהחברה ייחשב לנכון 21 יום לאחר משלוח החשבון למשתמש במידה והמשתמש לא הודיע לחברה בכתב על השגה לגביו. בכל מקרה של סתירה בין חשבונות יגבר האמור בספרי החברה.
3.5.כפוף לאמור להלן, רישיון השימוש בתוכנה למשתמש הנו בתוקף כל עוד המשתמש משלם את דמי השימוש בגין התוכנה. בכל מקרה בו המשתמש יפסיק לשלם לחברה את שהתחייב, החברה רשאית לעצור את אפשרות השימוש בתוכנה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעניין. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להפסיק את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, מכל סיבה שהיא, בהודעה מראש 30 ימים מראש, ו/או לבטל את ההסכם עם הלקוח, במקרה שהלקוח הפר את תנאי ההסכם ו/או נספח התמורה, הפרה שלא תוקנה בתוך 14 ימים לאחר קבלת התראה בכתב מהחברה אודות ההפרה הנטענת או שנפתחו נגד הלקוח הליכי פירוק/ הקפאת הליכים/ כינוס נכסים.
3.6.השימוש בתוכנה כרוך בהרשמה כמנוי ובתשלום דמי מנוי בגין רישיון התוכנה. תעריפי דמי המנוי ומשך המנוי עשויים להשתנות בהתאם למודולים השונים של התוכנה, ובכל מקרה כפי שיוצג בשאלון הרישום. החברה רשאית לעדכן את מחיר דמי המנוי ו/או את תנאי התשלום ו/או מבצעים מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
3.7.חשבונית מס קבלה תשלח למשתמש לאחר התשלום.
3.8.משתמש הנרשם כמנוי באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון PayPal ו/או כל שירות תשלומים אחר, מצהיר שהוא בעל הכרטיס ו/או החשבון, ומאשר שאין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית לביצוע התשלום.
3.9.תשלום באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון PayPal ו/או שירות תשלומים אחר מותנה בעמידה בכל התנאים והדרישות של חברת האשראי ו/או PayPal ו/או הגורם שמספק את שירותי מנגנון התשלומים, וכן קיים הסכם תקף בינם לבין החברה אשר יאפשר לחברה לקבל לידיה את דמי המנוי המלאים ששילם המשתמש.
3.10.משתמש רשאי לבחור בביצוע תשלום טלפוני, ובמקרה כזה יהיה על המשתמש ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של החברה. על עסקה טלפונית יחולו כל הוראות רישיון זה בשינויים המחוייבים. 
3.11.אישור מחברת האשראי ו/או מ- PayPal ו/או משירות תשלומים אחר וחיוב המשתמש בפועל יהוו תנאי לרכישת המנוי ולקבלת הרישיון. בהעדר אישור ו/או חיוב – יראו ברכישת המנוי כבטלה.
3.12.דמי מנוי שלא ישולמו במועד, ישאו ריבית והצמדה כאמור בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א – 1961. 33
3.13.אספקת התוכנה ו/או סיסמת הפעלה יסופקו למשתמש באופן אוטומטי לכתובת הדוא"ל שימסור במעמד ההרשמה כמנוי, וזאת עד 24 שעות מרגע אישור העסקה וחיוב כאמור לעיל.

4. תמיכה טכנית

4.1. החברה מצהירה בזאת כי היא מספקת שירותי תמיכה טכנית בקשר עם תקלות שמקורן בתפקוד התוכנה. החברה תעשה את מירב המאמצים הסבירים לפתור תקלות בעת קבלת פנית שירות. 
4.2.משך כל תקופת הרישיון ובכפוף לעמידת המשתמש בתשלומים כפי שהתחייב, תעמוד לרשות המשתמש תמיכה טכנית בימים א' עד- ה' בשעות 09:00 עד 17:00, בהתאם לתנאים המפורטים לעיל. 
4.3.החברה רשאית להימנע ממתן שירותי תמיכה ללא הודעה מראש, ובמקרה של אי סילוק חוב כספי כלשהו של המשתמש כלפיה.
4.4.על אף האמור לעיל, החברה ומרכז התמיכה לא יהיו מחויבים להגיש סיוע למשתמש בכל אחד מהמקרים הבאים:
4.4.1.כל שימוש בתוכנה בניגוד להוראות החברה;
4.4.2.תקלה הנובעת ממערכת ההפעלה של המחשב או כל תוכנת הפעלה אחרת ו/או הדפדפן;
4.5.בכל מקרה של תקלה, שאינה קשורה ישירות בתוכנה, יהיה מרכז התמיכה רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי להחליט אם לטפל בבעיה או לא.
4.6.במידה ומרכז התמיכה בדק ו/או טיפל בבעיה שאינה קשורה ישירות בתוכנה ו/או אם לאחר שהחברה החלה בתיקון שגיאות או פגמים בתוכנה שדווחו על ידי המשתמש, יסתבר כי השגיאות ו/או הפגמים נובעים ממעשה ו/או מחדל של המשתמש, רשאית החברה לחייב את המשתמש במלוא ההוצאות הכרוכות בתיקון שגיאות ו/או פגמים אלה, על בסיס חישוב שעות הטיפול.

5.עדכוני תוכנה

5.1.החברה אמנם פועלת להמשיך ולפתח את התוכנה ושאופת למקסם את איכות התוכנה, מגוון המודולים שבה ונוחות השימוש אשר היא מאפשרת ללקוחותיה, אך אין החברה אחראית לכך שהפונקציות הכוללות בתוכנה אומנם מתאימות לצרכיו העסקיים או לצורך עסק ספציפי של המשתמש.
5.2.החברה רשאית, מעת לעת לעדכן, לשדרג, לשפר, לאבטח, את התוכנה, הגרסאות, קבצי תחזוקת תוכנה, והשירותים, וכל אפליקציה או קובץ אחר בקשר עם התוכנה והשירותים ("עדכוני תוכנה"). החברה שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לבצע עדכוני תוכנה.
6.שירותים נוספים
החברה רשאית להציע למשתמש, שירותים נוספים אשר יסופקו לו לפי בחירתו, בתשלום או שלא בתשלום למשך תקופה קצובה, כפי שיהיה נהוג בחברה מעת לעת. המשתמש מסכים לקבל דיוור של הצעות מהחברה ומסכים להיכלל במאגר הדיוור של החברה.
הפרטים שיוזנו בתוכנה, יישמרו ברישומי החברה, והחברה עשויה לעשות בהם שימוש לאחת מהמטרות הבאות: לצורך יצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים, מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע שנמסר או נאסף אודות המשתמש, בין אם בשילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (להלן: "מידע סטטיסטי"); : לצורך שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים בתוכנה ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים בתוכנה וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים; לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים; המידע שישמש את החברה  יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה משתמשים אישית.
מובהר, כי המידע הסטטיסטי הוא רכושה הבלעדי של החברה והיא  הבעלים של כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי.

7.ויתור על טענות
התוכנה ניתנת כמות שהיא ("AS IS") ובלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור ו/או בהסכם משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של התוכנה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה, בעלי מניות בחברה, נותני השירותים לחברה, מורשים מטעם החברה בגין תכונות, יכולות, מגבלות או התאמה של התוכנה לצרכיו ודרישותיו של המשתמש. החברה אינה מתחייבת לכך שהתוכנה תפעל ללא תקלות ("BUGS"), וירוסים, הפרעות, גישה בלתי מורשית, התחזות וגניבת זהות וכל מגבלות חומרה ותוכנה אחרות אשר יש בהן כדי לגרום לפגיעה בצרכי הלקוח מן התוכנה ("התקלות"). החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה מקובלים. 
8.הגבלת אחריות

8.1.אחריות החברה מוגבלת לאמור במפורש בהסכם זה בלבד. מעבר לאמור החברה לא תשא בשום אחריות אחרת במפורש או במשתמע, בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, השחתה, כשל אבטחה או גניבה של מידע עסקי ו/או מידע פיננסי, קיומם של וירוסים, תוכנות ריגול, אבדן הכנסה, קנסות, הפסדים, הוצאות, אבדן הזדמנויות עסקיות של הלקוח ו/או אחר מטעמו ו/או צד שלישי כלשהוא הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בהסתמכות על התוכנה, בשימוש בתוכנה ו/או בביצועיה ו/או עדכונים לתוכנה, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בתוכנה או בכל דרך אחרת הנובעת מן השימוש בתוכנה.
8.2.הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעיליה ו/או טכנאיה הקשורה לאובדן נתונים ו/או השמדתם מכל סיבה שהיא. ידוע ללקוח כי החברה אינה מתחייבת לספק עם התוכנה חומר ספרותי (תיעוד) הנוגע לתוכנה ואם כן, אין הכרח שהחומר יהיה מעודכן לגרסה הספציפית שבשימוש הלקוח. ידוע ללקוח כי אופציות שונות ומודולים בתוכנה יעברו שינויים, יתווספו או ירדו מהתוכנה מבלי שהחברה מחויבת לתעד בחומר הספרותי או בכל אמצעי אחר את השינויים שנעשו בתוכנה. כמו כן החברה תהא רשאית להוסיף לתוכנה ולשנותה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי חובת הודעה ללקוח, וללקוח לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
9.פיצויים ושיפוי

9.1.בכל מקרה של הפרת הוראות הסכם ו/או הוראות כל דין על ידי הלקוח ו/או אחר מטעמו בקשר עם התוכנה ו/או השירותים ו/או הוראות ההסכם, ישא הלקוח באחריות לכך, ויפצה ו/או ישפה את החברה בגין האמור, לרבות תשלום הוצאות משפטיות לחברה ושכר טרחת עורך דינה על פי דרישתה הראשונה וללא הוכחת נזק. המורשה מסכים בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה לרבות הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת עורך דינה, בכל מקרה של טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם ההסכם, השירותים, והתוכנה, אשר נובעות כתוצאה מהפרת הוראות ההסכם, הוראות כל דין, הפרת זכויות של צד שלישי על ידי המורשה ו/או מי מטעמו.
9.2.הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהפרת התחייבויותיו ו/או הצהרותיו על-פי ההסכם לרבות הפרת זכויות יוצרים בתוכנה עשויה להסב לחברה נזקים מהותיים וכי כל מקרה של הפרה כאמור הנו נשוא לתביעה אזרחית הגוררת פיצויים כספיים וצווי מניעה וכן מהווה עבירה פלילית.
10.שירותי צדדים שלישיים

10.1.הלקוח עשוי להיחשף לשירותים, מוצרים והצעות שלא מצד החברה, אלא מאת צדדים שלישיים, בקשר לשימושו בתוכנה. באם המורשה מחליט להשתמש בשירותים אלו, חלה עליו האחריות הבלעדית לקרוא ולהבין את תנאי השימוש לגבי אותו מוצר או שירות המסופק על ידי צד-שלישי. הלקוח מאשר בזאת כי החברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי אותו מוצר או שירות של צד שלישי והשימוש בו, לרבות כל תוצאה הנובעת משימוש זה והאחריות תחול על הלקוח באופן בלעדי. הלקוח מאשר בזאת לחברה להעביר את פרטי מידע הרישום הדרוש ליצירת קשר עימו, לרבות שמו וכתובתו, וזאת בכדי לאפשר מתן שירותי צד-שלישי.
10.2.התוכנה עשויה להכיל קישורים או לאפשר גישה לאתרי אינטרנט וליישומים שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיות המורשה בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט או יישומים אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לשירותים הניתנים בהם. אין במתן הגישה לאתרים וליישומים אלו באמצעות התוכנה משום אישור לחומר המופיע בהם, ו/או להקנות זכות שימוש כלשהי במידע ובתכנים המצויים בהם ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים או יישומים אלו הינו באחריות המשתמש בהם בלבד.
10.3.שירותים הניתנים על-ידי צדדים שלישיים- השירות שמספקת החברה מסתמך בחלקו על שירותים שניתנים על-ידי גורמים צד ג' כגון שירותי תקשורת אינטרנט, אירוח שרתים בחוות שרתים, גיבויי נתונים ב"ענן", שירותי משלוח דוא"ל, שירותי סליקה של כרטיסי אשראי, ומערכות ניהול מלאי. מובהר שאין לחברה שליטה או בקרה על השירותים הניתנים על-ידי גורמי צד ג'. החברה תעשה מאמצים סבירים להבטחת הפעולה של שירותים אלה, ובמקרה של תקלה תפעל באופן סביר לחידוש פעולתם. החברה לא תישא באחריות בשל תקלות בפעילותם של שירותים אלה. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות ו/או לשנות את זהות הגורמים הטכניים המקצועיים ו/או את האמצעים הטכנולוגיים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש. 

11.סוגי אינטגרציות (ממשקים) ואפיון התהליך של כל אחד מהם:
11.1.אינטגרציה לחברות המשלוחים:

במידה ולחברת המשלוחים שאתה עובד איתה קיים ממשק לאדמוניס -  הוא יאפשר לחברות המשלוחים לסרוק את המערכת שלנו ולמשוך את ההזמנות הרלוונטיות שלך לאותה חברת משלוחים. בנוסף, חברת המשלוחים תעדכן אותנו דרך הממשק הזה במדבקת המשלוח הרלוונטית, מספר המשלוח ותעדכן אותנו בצורה אוטומטית בסטטוס המשלוח.

11.2.אינטגרציה למערכת ה-ERP:
אינטגרציית מוצרים  - משיכת מוצרים אוטומטית ממערכת שבה אתם מנהלים את התוכן של המוצרים שלכם, לדוגמא: ERP ,PIM, חנות וירטואלית ועוד. אנו למעשה נתחבר למערכת באמצעות פרטי הגישה שתספקו  לנו ו-'נמשוך' את הפרמטרים המנוהלים שם כמו מק"ט, שם מוצר, תיאור מוצר, ברקוד, מחירים למיניהם וכו' וכך למעשה נקים את קטלוג המוצרים שלכם במערכת אדמוניס בצורה אוטומטית.
תדירות: פעם אחת ביום (ניתן להגדיר בתזמון תכוף יותר בתוספת עלות).
אינטגרציית מלאי - משיכת מלאי אוטומטית ממערכת המלאי שלכם - לרוב זו מערכת ה- ERP שלכם. אנו למעשה נתחבר למערכת המבוקשת באמצעות פרטי הגישה שתספקו לנו ונעדכן את המלאי בצורה אוטומטית.
תדירות : פעם אחת ביום (ניתן להגדיר בתזמון תכוף יותר בתוספת עלות).
אינטגרציית תמונות  - משיכת תמונות אוטומטית ממערכת או מתיקיה כלשהי שבה אתם מנהלים את התמונות של המוצרים שלכם (חשוב שהתמונות ישמרו בשם של מקט או ברקוד של המוצר).
לדוגמא: תיקיה מקומית או בענן, תיקית FTP בשרת, PIM, חנות וירטואלית ועוד. אנו למעשה נתחבר למערכת באמצעות פרטי הגישה אליה נמשוך את התמונות ונעדכן את כל תמונה למוצר הרלוונטי בקטלוג שלכם בצורה אוטומטית.
תדירות : פעם אחת ביום (ניתן להגדיר בתזמון תכוף יותר בתוספת עלות).
אינטגרציות הזמנות - התממשקות למערכת ה-ERP שלכם על מנת לאפשר יצירת הזמנות דרך אדמוניס המתקבלות מהאתרים השונים.
אינטגרציה זו מאפשרת:
שידור אוטומטי למערכת ה-ERP של הזמנות מכלל אתרי הסחר שהתקבלו בצורה אוטומטית ו/או על-ידי טעינת קבצי הזמנות למערכת שלנו.
תדירות: בזמנים שנבחרו על ידכם. 

11.3.אינטגרציות לאתרי הסחר - האינטגרציות מחולקות לשני חלקים עיקריים:
אינטגרציית מוצרים ומלאי – מאפשרת:
העלאת מוצרים אוטומטית לאתרי הסחר(כתלות באתר עצמו והאם קיימים מולו ממשקים אוטומטיים) והיא כוללת יצירה ועדכון של מגוון פרמטרים לפריט. החל ממק"ט, שם מוצר, תיאור, תמונות, מחירים, מבצעים ומלאים.
שינויים ועדכונים למיניהם על מחירים/פרטים שונים של המוצרים, שינויים כאשר מוצר מסוים ירד מהמלאי וכו'.
*השלמת תוכן ככל שתידרש (בהינתן וחסר/לא מתאים ממקור הנתונים שסוכם) תתבצע בצורה ידנית על הקטלוג הבסיסי שהוקם(קטגוריות, סוגי משלוחים, תמונות וכו'..).
תדירות: תלוי באתרי הסחר השונים
*אדמוניס לא תתחייב לזמני יצירה ו/או עדכון של פריטים באתרים השונים שיש להם אינטגרציה או שאין להם אינטגרציה.
אינטגרציות הזמנות - האינטגרציה הזאת מאפשרת:
קבלה של הזמנות בצורה אוטומטית מאתרי הסחר השונים שאתם עובדים איתם.
עדכון סטטוס לאתר בעת התחלת טיפול בהזמנה.
עדכון סטטוס משלוח לאתר ומספר מעקב משלוח בעת התחלת טיפול בהזמנה.
עדכון סטטוס לאתר בעת סיום טיפול בהזמנה - על מנת לסגור את ההזמנה. 
12.שונות

12.1.הדין החל על הסכם זה הם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור להסכם זה, תהא לביהמ"ש המוסמך במחוז תל-אביב בלבד.
12.2.החברה רשאית להמחות את זכויותיה מכח הסכם זה ו/או לפעול באמצעות צד שלישי כלשהו לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שזכויותיו המהותיות של הלקוח על פי ההסכם לא תיפגענה.
12.3.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או למחוק הוראות ותנאים בהסכם בכל עת. שינויים בהסכם ייעשו לאחר שניתנה עליהם הודעה מוקדמת בכל דרך סבירה שהחברה תראה לנכון, לרבות שימוש באתר האינטרנט של החברה. כל שימוש של הלקוח ו/או מי מטעמו לאחר שבוצעו שינויים בהסכם, כמוהו כהסכמה של הלקוח לקבלת השינויים בהסכם.
12.4.בתום תקופת הרישיון והפסקת השימוש בתוכנה תתאפשר ללקוח לייצא את הנתונים שנאגרו בתוכנה ובלבד שהלקוח עמד בכל תנאי הסכם זה לרבות תשלום כל חוב לחברה.
12.5.החברה לרבות עובדיה, מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת בקשר לכל נתונים של הלקוח אשר ייחשפו בעטיו של מתן השירות והתמיכה לתכנה. הלקוח ו/או מי מטעמו, לא יעביר ולא ימסור לאחרים ולא יעשה כל שימוש בכל מידע שהגיע לידי צד להסכם עקב, תוך כדי ו/או אגב ביצוע חיוביו על פי הסכם זה ו/או בקשר להסכם, וכל ידע, מסמך ונתונים מכל סוג ומין שהם שיגיעו לידי הצד האמור או לידי מי מהמועסקים על ידו ו/או מטעמו, אודות הצד השני להסכם, לרבות פעילותו, עסקיו, לקוחותיו, עובדיו, וסודות מסחריים שלו, בין אם מידע כאמור הגיע לידיו (במישרין ו/או בעקיפין) בקשר עם ביצוע של הסכם זה, ובין אם אחרת.
12.6.התנאים בהסכם ממצים את כל המוסכם בין הלקוח לבין החברה בקשר עם אספקת התוכנה לרבות הגבלת האחריות של החברה והספקים, התרופות והסעדים להם זכאים הצדדים בגין הפרת ההוראות והתנאים בהסכם בקשר עם התוכנה והשירותים וכל הצעה או הסכמה קודמים בנדון בין בעל פה ובין בכתב בטלים ומבוטלים.
12.7.מלבד החברה, אין לשום צד שלישי כלשהו זכות לשנות, להוסיף, להגביל תניה או הוראה מתניות וההוראות שבהסכם הנוגעים לחברה ו/או ספקיה. במקרה של שינוי בהסכם בדרך האמורה לעיל השינוי יהיה חסר תוקף ובטל, ואין בו כדי לחייב את החברה ו/או הספקים. כל שינוי בתנאי ההסכם או ויתור של זכות מזכויות החברה על פי ההסכם יעשו אך ורק בכתב ובחתימת מורשה חתימה מטעם החברה לביצוע השינוי ו/או הוויתור כאמור, ובלבד שהשינוי ו/או הוויתורים האמורים אינם סותרים תנאי ו/או הוראה מהתנאים וההוראות שבהסכם. במקרה של סתירה בין הוראה מקורית בהסכם לבין הוראה ו/או שינוי ו/או ויתור על זכות של החברה מכח ההסכם, ההוראה המקורית בהסכם גוברת על ההוראה המאוחרת.
12.8.בכל מקרה שבו הוראה מהוראות ההסכם אינה עומדת בהוראות הדין החל, ההוראה האמורה תפורש באופן כזה שהיא תתואם להוראות הדין החל וההוראה האמורה תמשיך להיות בתוקף.
12.9.כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם זה הן כאמור במבוא להסכם או כל מען אחר עליו תבוא הודעה מתאימה בכתב.
12.10.כל היכולות שהוזכרו במסמך לעיל רלוונטיות אך ורק אם השירותים הללו נכללו ונרכשו בהסכם.*ובתנאי שהנתונים המזהים של הפריטים שקיימים באדמוניס זהים לנתונים שמופיעים באתרים השונים.
_________________________________________________________________
הנני מאשר בכניסתי לתוכנה ובפתיחת משתמש את כל תנאי רישיון השימוש הכתובים לעייל,  קבלת קוד משתמש מהווה את הסכמתי לרישיון השימוש
 
________________________________________

  • admonis logos (3)
  • facebook logo
  • linkedin logo
bottom of page